český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Odmašťovací rozpouštědlo s vysokou rychlostí odpařování – Neutralène ECO 60 – Tec Industries
Last update: 2023/02/22 14:24

 

 

PRŮMYSLOVÉ ODMAŠŤOVACÍ ROZPOUŠTĚDLO

Optimální poměr mezi bodem vzplanutí a rychlostí odpařování

Není hodnoceno jako hořlavé CLP CE 1272 Nařízení GHS

Dielektrické, přeskokové napětí IEC156 63 000 voltů,

na čištění a vlhkou dekontaminaci.

Odmašťovací rozpouštědlo do odmašťovacích zařízení

Odmašťování v průmyslové údržbě, ve všeobecném strojírenství

Odstraňování čerstvých inkoustů ve flexografii, v hlubotiskovém barvotisku

  

 

Směs řezných uhlovodíků umožňující dosáhnout vysoké rychlosti odpařování a tím i maximálního bodu vzplanutí. Díky katalytické hydrogenaci neobsahuje NEUTRALÈNE® ECO 60 žádné aromatické látky ani benzen.

Výrobek je určen na odmašťování ve strojírenství a v průmyslové údržbě, avšak díky své vysoké neutralitě vůči plastům, je možné ho používat i v řadě jiných oblastí. Odmašťovací rozpouštědlo do mycích zařízení.

 

 

BOD VZPLANUTÍ 62 °C

NF EN ISO 2719

CLP CE 1272/2008 GHS

Nařízení EU 2015/1221

 

 

RYCHLOST ODPAŘOVÁNÍ

35 min 

 

 

ODMAŠŤOVACÍ SCHOPNOST

32 (Kauri-Butanol hodnota ASTM D 1133)

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                   odmašťovací rozpouštědlo nehodnocené jako hořlavé s optimálním odpařováním. Silná rozpouštěcí schopnost index KB 120 Speciálně určené do odmašťovacích zařízení. Rozpouštědlo, Odmašťovací rozpouštědlo, Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo, Výrobce průmyslových odmašťovacích přípravků, Rozpouštědlo do mycího zařízení, Rozpouštědlo do čisticích zařízení, Rozpouštědlo do odmašťovacích zařízení, Rozpouštědlo bez chlóru, Rozpouštědlo do mycích zařízení, Odmašťovací rozpouštědlo pro mycí zařízení, Dielektrické rozpouštědlo. Výrobci průmyslových rozpouštědel. dodavatelé průmyslových rozpouštědel. průmyslová rozpouštědla. odmašťovací rozpouštědla. Rozpouštědlo mycí zařízení. nehořlavá rozpouštědla. Rozpouštědlo flexografie. Rozpouštědlo hlubotiskový barvotisk. Dielektrické rozpouštědlo. Rozpouštědlo elektrická zařízení. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí         

 

                         

NEUTRALÈNE ECO 60 je dostupný i s ULTRA ZESÍLENOU rozpouštěcí schopností

KAURI-BUTANOL HODNOTA 120

v provedení iBiotec NEUTRALÈNE RS 60

 

OBLASTI POUŽITÍ

Čištění a odmašťování mechanických komponentů, ložisek, válečků, kluznic, ozubených tyčí, převodových zařízení, zařízení pro přenos informací.

Odstraňování znečištění z instalovaných elektrických zařízení.

Průmyslová údržba.

Úkony čištění v montážních dílnách.

Úkony odmašťování v mycích zařízeních s rozpouštědly.

Odstraňování čerstvých inkoustů v tiskárnách, ve flexografii a hlubotiskovém barvotisku.

 

 

 

Neutralène ECO 60 

Odmašťování mechanických součástek

Čištění inkoustů na válcích ve flexografii

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Používejte neředěný. 

Aplikujte mechanickým působením, hadříkem, štětcem, kartáčem, nízkotlakým rozprašovačem.

Odmašťovací zařízení.

Nepoužívejte do ultrazvukových nádrží.
Upozornění pro použití: pro zachování optimálních bezpečnostních podmínek se doporučuje pracovat při teplotě nižší o 15 až 20 °C než je bod vzplanutí výrobků.

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

                             Stáhněte si technický list

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

ECO 60

ÚDAJE PRO

RS 60

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

Čirý

Čirý

-

Barva*

Vizuální kontrola

Bezbarvý

Bezbarvý

-

Zápach

Čichový vjem

Lehký

Lehký

-

Měrná hustota při 25 °C

NF EN ISO 12185

805

815

kg/m3

Index lomu

ISO 5661

1,4410

1,4350

-

Bod mrznutí

ISO 3016

-50

-50

°C

Rozpustnost ve vodě

-

nerozpustný

nerozpustný

%

Kinematická viskozita při 40°C

NF EN 3104

1,8

1,4

mm²/s

Číslo kyselosti

EN 14104

0

0

mg(KOH)/g

Jodové číslo

NF EN 14111

0

0

gI2/100g

Obsah vody

NF ISO 6296

0,005

0,005

%

Zbytek po odpaření

NF T 30-084

0

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

ECO 60

ÚDAJE PRO

RS 60

JEDNOTKA

Kauri-Butanol hodnota

ASTM D 1133

32

120

-

Rychlost odpařování

-

35

36

min.

Povrchové napětí při 20 °C

ISO 6295

23,6

23,4

Dyn/cm

Přeskokové napětí

NF EN 60156 / IEC 156

63 000

60 000

V

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

ISO 2160

1a

1a

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

ECO 60

ÚDAJE PRO

RS 60

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

ISO 2719

62

63

°C

Bod samovznícení

ASTM E 659

> 230

> 230

°C

Spodní mez výbušnosti

NF EN 1839

0,6

0,7

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

NF EN 1839

7,0

7,0

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

Nařízení CLP

0

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

ECO 60

ÚDAJE PRO

RS 60

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

NF ISO 6885

nm

nm

-

Peroxidové číslo

NF ISO 3960

nm

nm

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

-

nm

nm

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

Nařízení CLP

0

0

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

GC-MS

0

0

%

Emise nebezpečných sloučenin, látek CMR, dráždivých a korozivních látek při 160 °C.

GC-MS

0

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

ECO 60

ÚDAJE PRO

RS 60

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

OECD 301

Snadno biologicky rozložitelný

Snadno biologicky rozložitelný

-

Tenze páry při 20 °C

-

0,38

0,38

hPa

Obsah VOC

(těkavé organické látky)

-

100

100

%

Obsah síry

GC MS

0

0

%

Obsah benzenu

ASTM D6229

0

0

%

Celkový obsah halogenů

GC MS

0

0

%

Obsah chlorových rozpouštědel

-

0,00

0,00

%

Obsah aromatických rozpouštědel

-

0,00

0,00

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

Nařízení CLP

0

0

%

Obsah sloučenin s PRP

-

0

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

-

0

0

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

ISO 14040

nm

nm

kg ekvivalent uhlíku

 * neměřeno nebo neměřitelné

 

PŘEDSTAVENÍ

 

 

          Sud 200 L

odmašťovací rozpouštědlo nehodnocené jako hořlavé s optimálním odpařováním. Silná rozpouštěcí schopnost index KB 120 Speciálně určené do odmašťovacích zařízení. Rozpouštědlo, Odmašťovací rozpouštědlo, Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo, Výrobce průmyslových odmašťovacích přípravků, Rozpouštědlo do mycího zařízení, Rozpouštědlo do čisticích zařízení, Rozpouštědlo do odmašťovacích zařízení, Rozpouštědlo bez chlóru, Rozpouštědlo do mycích zařízení, Odmašťovací rozpouštědlo pro mycí zařízení, Dielektrické rozpouštědlo. Výrobci průmyslových rozpouštědel. dodavatelé průmyslových rozpouštědel. průmyslová rozpouštědla. odmašťovací rozpouštědla. Rozpouštědlo mycí zařízení. nehořlavá rozpouštědla. Rozpouštědlo flexografie. Rozpouštědlo hlubotiskový barvotisk. Dielektrické rozpouštědlo. Rozpouštědlo elektrická zařízení. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

  

 

 

 

    Kanystr 20 L

    odmašťovací rozpouštědlo nehodnocené jako hořlavé s optimálním odpařováním. Silná rozpouštěcí schopnost index KB 120 Speciálně určené do odmašťovacích zařízení. Rozpouštědlo, Odmašťovací rozpouštědlo, Průmyslové odmašťovací rozpouštědlo, Výrobce průmyslových odmašťovacích přípravků, Rozpouštědlo do mycího zařízení, Rozpouštědlo do čisticích zařízení, Rozpouštědlo do odmašťovacích zařízení, Rozpouštědlo bez chlóru, Rozpouštědlo do mycích zařízení, Odmašťovací rozpouštědlo pro mycí zařízení, Dielektrické rozpouštědlo. Výrobci průmyslových rozpouštědel. dodavatelé průmyslových rozpouštědel. průmyslová rozpouštědla. odmašťovací rozpouštědla. Rozpouštědlo mycí zařízení. nehořlavá rozpouštědla. Rozpouštědlo flexografie. Rozpouštědlo hlubotiskový barvotisk. Dielektrické rozpouštědlo. Rozpouštědlo elektrická zařízení. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí 

 

ZPŮSOBY POUŽITÍ

               
Odmaštění hadříkem Odmaštění pomocí kartáče
solvant de degraissage non classe inflammable a evaporation optimisee. Fort pouvoir solvant indice KB 120. Special fontaines de degraissage. Solvant, Solvant degraissant, Solvant degraissant industriel, Fabricant degraissants industriels, Solvant pour fontaine, Solvant fontaines de nettoyage, Solvant fontaines de degraissage, Solvant sans chlore, Solvant pour fontaines, Solvant dégraissant pour fontaines de nettoyage, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvants degraissants. Solvant fontaine. solvants non inflammables. Solvant flexographie. Solvant heliographie. Solvant dielectrique. Solvant materiels electriques. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

 

Do mycích zařízení

 

Do ponorných nádrží za tepla i za studena
Do rotačních nebo translačních košů Myčky A3

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE