český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
 Odmasťovacie rozpúšťadlo s vysokou rýchlosťou odparovania – Neutralène ECO 60 – Tec Industries
Last update: 2023/02/22 11:31

PRIEMYSELNÉ ODMASŤOVACIE ROZPÚŠŤADLO

Optimálny pomer medzi bodom vzplanutia a rýchlosťou odparovania

Nie je hodnotené ako horľavé CLP CE 1272 Nariadenie GHS

Dielektrické, preskokové napätie IEC156 63 000 voltov,

na čistenie a vlhkú dekontamináciu.

Odmasťovacie rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení

Odmasťovanie v priemyselnej údržbe, vo všeobecnom strojárstve

Odstraňovanie čerstvých atramentov pri flexo a heliografickej tlači

 

 

Zmes rezných uhľovodíkov umožňujúca dosiahnuť vysokú rýchlosť odparovania, a tým aj maximálny bod vzplanutia. Vďaka katalytickej hydrogenácii neobsahuje NEUTRALÈNE® ECO 60 žiadne aromatické látky ani benzén.

Výrobok je určený na odmasťovanie v strojárstve a v údržbe strojových zariadení, avšak vďaka svojej vysokej neutralite voči plastom je možné ho používať aj v mnohých iných oblastiach. Odmasťovacie rozpúšťadlo do čistiacich zariadení.

 

 

 

 

BOD VZPLANUTIA 62°C

NF EN ISO 2719

CLP CE 1272/2008 GHS

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/1221

 

 

RÝCHLOSŤ ODPAROVANIA

35 mn 

 

 

ODMASŤOVACIA SCHOPNOSŤ 32 (Kauri-Butanol hodnota ASTM D 1133)

 

 

 

 

 

 

     

 

                   odmasťovacie rozpúšťadlo nehodnotené ako horľavé s optimálnym odparovaním. Vysoká rozpúšťacia schopnosť index KB 120. Špeciálne určené do odmasťovacích zariadení Rozpúšťadlo, Odmasťovacie rozpúšťadlo, Priemyselné odmasťovacie rozpúšťadlo, Výrobca priemyselných odmasťovacích prípravkov, Rozpúšťadlo do umývacieho zariadenia, Rozpúšťadlo do čistiacich zariadení, Rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení, Rozpúšťadlo bez chlóru, Rozpúšťadlo do umývacích zariadení, Odmasťovacie rozpúšťadlo pre umývacie zariadenie, Dielektrické rozpúšťadlo. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. priemyselné rozpúšťadlá. odmasťovacie rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo umývacie zariadenie. nehorľavé rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo flexografická tlač. Rozpúšťadlo heliografická tlač. Dielektrické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo elektrické zariadenia. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.         

 

                         

NEUTRALÈNE ECO 60 je dostupný aj s ULTRA VYSOKOU rozpúšťacou schopnosťou.

KAURI-BUTANOL HODNOTA 120

s označením iBiotec NEUTRALÈNE RS 60

 

OBLASTI POUŽITIA

Čistenie a odmasťovanie mechanických komponentov, ložísk, valčekov, klzníc, ozubených tyčí, prevodových zariadení, informačných prevodov.

Odstraňovanie znečistenia z inštalovaných elektrických zariadení.

Priemyselná údržba.

Čistenie povrchov pred montážou.

Odmasťovanie v umývacích zariadeniach s rozpúšťadlami.

Odstraňovanie zvyškov čerstvých farieb pri flexo a heliografickej tlači.

 

 

 

Neutralène ECO 60 

Odmasťovanie mechanických súčiastok

 

Odmasťovanie mechanických súčiastok

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Používajte neriedený. 

Aplikujte mechanickým pôsobením, handričkou, štetcom, kefou, nízkotlakovým rozprašovačom.

Odmasťovacie zariadenia.

Nepoužívajte v ultrazvukovej čistiacej vani.
Upozornenie na použitie: na zachovanie optimálnych bezpečnostných podmienok sa odporúča pracovať pri teplote nižšej o 15 až 20 °C, ako je bod vzplanutia výrobkov.

Nebezpečný prípravok. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia pre používanie. Pozorne si prečítajte vety o nebezpečnosti a rizikách uvedené na obale. Pozrite si kartu bezpečnostných údajov.

 

                             Stiahnite si technický list

 

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

ECO 60

HODNOTY

RS 60

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Priehľadné

Priehľadné

Farba*

Vizuálny

Bezfarebný

Bezfarebný

Zápach

Posúdenie čuchom

Ľahké

Ľahké

Hustota pri 25 °C

NF EN ISO 12185

805

815

kg/m3

Index lomu

ISO 5661

1,4410

1,4350

Teplota tuhnutia

ISO 3016

-50

-50

°C

Rozpustnosť vo vode

nerozpustný

nerozpustný

%

Kinematická viskozita pri 40°C

NF EN 3104

1,8

1,4

mm²/s

Index kyslosti

EN 14104

0

0

mg(KOH)/g

Jódový index

NF EN 14111

0

0

gI2/100g

Obsah vody

NF ISO 6296

0,005

0,005

%

Zvyšok po vyparení

NF T 30-084

0

0

%

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

ECO 60

HODNOTY

RS 60

JEDNOTKY

Kauri-Butanol hodnota

ASTM D 1133

32

120

Rýchlosť vyparovania

35

36

min.

Povrchové napätie pri 20 °C

ISO 6295

23,6

23,4

Dyn/cm

Prierazové napätie

NF EN 60156/IEC 156

63000

60 000

Volty

Korózia medi 100 h pri 40 °C

ISO 2160

1a

1a

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

ECO 60

HODNOTY

RS 60

JEDNOTKY

Teplota vzplanutia (uzavretá nádoba)

ISO 2719

62

63

°C

Bod samovznietenia

ASTM E 659

> 230

> 230

°C

Dolná hranica výbušnosti

NF EN 1839

0,6

0,7

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

NF EN 1839

7,0

7,0

% (objemové)

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých, veľmi alebo extrémne horľavých látok

Nariadenie CLP

0

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

ECO 60

HODNOTY

RS 60

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

NF ISO 6885

nm

nm

Peroxidové číslo

NF ISO 3960

nm

nm

meq(O2)/kg

TOTOX (anizidínové číslo+2x peroxidové číslo)

nm

nm

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

Nariadenie CLP

0

0

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

GC-MS

0

0

%

Emisie nebezpečných zlúčenín, CMR, dráždivých, korozívnych pri 160 °C.

GC-MS

0

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

ECO 60

HODNOTY

RS 60

JEDNOTKY

Biologická rozložiteľnosť

OECD 301

ľahko biologicky rozložiteľný

ľahko biologicky rozložiteľný

Tlak pary pri 20 °C

0,38

0,38

hPa

Obsah VOC

(prchavé organické zlúčeniny)

100

100

%

Obsah síry

GC MS

0

0

%

Obsah benzénu

ASTM D6229

0

0

%

Celkový obsah halogénov

GC MS

0

0

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

0,00

0,00

%

Obsah aromatických rozpúšťadiel

0,00

0,00

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

Nariadenie CLP

0

0

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

0

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

0

0

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

ISO 14040

nm

nm

Kg ekvivalent uhlíka

 *nenamerané alebo nemerateľné

 

BALENIA

 

 

          Barel 200 L

odmasťovacie rozpúšťadlo nehodnotené ako horľavé s optimálnym odparovaním. Vysoká rozpúšťacia schopnosť index KB 120. Špeciálne určené do odmasťovacích zariadení Rozpúšťadlo, Odmasťovacie rozpúšťadlo, Priemyselné odmasťovacie rozpúšťadlo, Výrobca priemyselných odmasťovacích prípravkov, Rozpúšťadlo do umývacieho zariadenia, Rozpúšťadlo do čistiacich zariadení, Rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení, Rozpúšťadlo bez chlóru, Rozpúšťadlo do umývacích zariadení, Odmasťovacie rozpúšťadlo pre umývacie zariadenie, Dielektrické rozpúšťadlo. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. priemyselné rozpúšťadlá. odmasťovacie rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo umývacie zariadenie. nehorľavé rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo flexografická tlač. Rozpúšťadlo heliografická tlač. Dielektrické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo elektrické zariadenia. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí.

 

  

 

 

   Nádoba  20 L

    odmasťovacie rozpúšťadlo nehodnotené ako horľavé s optimálnym odparovaním. Vysoká rozpúšťacia schopnosť index KB 120. Špeciálne určené do odmasťovacích zariadení Rozpúšťadlo, Odmasťovacie rozpúšťadlo, Priemyselné odmasťovacie rozpúšťadlo, Výrobca priemyselných odmasťovacích prípravkov, Rozpúšťadlo do umývacieho zariadenia, Rozpúšťadlo do čistiacich zariadení, Rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení, Rozpúšťadlo bez chlóru, Rozpúšťadlo do umývacích zariadení, Odmasťovacie rozpúšťadlo pre umývacie zariadenie, Dielektrické rozpúšťadlo. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. dodávatelia priemyselných rozpúšťadiel. priemyselné rozpúšťadlá. odmasťovacie rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo umývacie zariadenie. nehorľavé rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo flexografická tlač. Rozpúšťadlo heliografická tlač. Dielektrické rozpúšťadlo. Rozpúšťadlo elektrické zariadenia. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí. 

 

SPÔSOBY POUŽITIA

               
Odmastenie handričkou Odmastenie kefou
solvant de degraissage non classe inflammable a evaporation optimisee. Fort pouvoir solvant indice KB 120. Special fontaines de degraissage. Solvant, Solvant degraissant, Solvant degraissant industriel, Fabricant degraissants industriels, Solvant pour fontaine, Solvant fontaines de nettoyage, Solvant fontaines de degraissage, Solvant sans chlore, Solvant pour fontaines, Solvant dégraissant pour fontaines de nettoyage, Solvant diélectrique. Fabricants solvants industriels. fournisseurs solvants industriels. solvants industriels. solvants degraissants. Solvant fontaine. solvants non inflammables. Solvant flexographie. Solvant heliographie. Solvant dielectrique. Solvant materiels electriques. Nouveaux solvants. Nouveau solvant. Substitut dichloromethane. Substitut chlorure de methylene. Substitut ch2 cl2. Substituts CMR. Substitut acetone. Substitut acetone. Substitut NMP. Solvant pour polyurethanes. Solvants pour epoxy. Solvant polyester. Solvant colles. Solvant peintures. Solvant resines. Solvants vernis. Solvants elastomeres

 

 

 

Do umývacích stolov

 

Do ponorných vaní za tepla aj za studena
Do rotačných alebo translačných priemyselných práčok Umývačky A3

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE